എക്സ്ട്രൂഷൻ മോൾഡുകൾ

എക്സ്ട്രൂഷൻ-മോൾഡ്-1

എക്സ്ട്രൂഷൻ പൂപ്പൽ

എക്സ്ട്രൂഷൻ-മോൾഡ്-2

എക്സ്ട്രൂഷൻ പൂപ്പൽ

എക്സ്ട്രൂഷൻ-മോൾഡ്-3

എക്സ്ട്രൂഷൻ പൂപ്പൽ

എക്സ്ട്രൂഷൻ-മോൾഡ്-4

എക്സ്ട്രൂഷൻ പൂപ്പൽ

എക്സ്ട്രൂഷൻ-മോൾഡ്-5

എക്സ്ട്രൂഷൻ പൂപ്പൽ

എക്സ്ട്രൂഷൻ-മോൾഡ്-6

എക്സ്ട്രൂഷൻ പൂപ്പൽ

എക്സ്ട്രൂഷൻ-മോൾഡ്-7

എക്സ്ട്രൂഷൻ പൂപ്പൽ

എക്സ്ട്രൂഷൻ-അച്ചിൽ-8

എക്സ്ട്രൂഷൻ പൂപ്പൽ

എക്സ്ട്രൂഷൻ-അച്ചിൽ-9

എക്സ്ട്രൂഷൻ പൂപ്പൽ

എക്സ്ട്രൂഷൻ-മോൾഡ്-10

എക്സ്ട്രൂഷൻ പൂപ്പൽ