പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻജക്ഷൻ അച്ചുകൾ

ഓട്ടോമൊബൈൽ-ലാമ്പ്-പ്ലാസ്റ്റിക്-ഇഞ്ചക്ഷൻ-അച്ചിൽ

ഓട്ടോമൊബൈൽ ലാമ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പ് പൂപ്പൽ

ഇലട്രോണിക്-ഹൌസിംഗ്--പ്ലാസ്റ്റിക്-ഇഞ്ചക്ഷൻ-അച്ചിൽ

ഇലക്ട്രോണിക് ഭവന പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പ് പൂപ്പൽ

സമ്മാനം-പ്ലാസ്റ്റിക്-ഇഞ്ചക്ഷൻ-അച്ചിൽ

സമ്മാനം പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പ് പൂപ്പൽ

മെഡിക്കൽ-ഉപകരണം-പ്ലാസ്റ്റിക്-ഇഞ്ചക്ഷൻ-അച്ചിൽ

മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പ് പൂപ്പൽ

സ്പോർട്സ്-ഉപകരണം-പ്ലാസ്റ്റിക്-ഇഞ്ചക്ഷൻ-അച്ചിൽ

കായിക ഉപകരണങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പ് പൂപ്പൽ

ടേബിൾവെയർ-പ്ലാസ്റ്റിക്--ഇഞ്ചക്ഷൻ-അച്ചിൽ

ടേബിൾവെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പ് പൂപ്പൽ

മറ്റ്-കസ്റ്റംസിഡ്-പ്ലാസ്റ്റിക്-ഇഞ്ചക്ഷൻ-അച്ചിൽ

മറ്റ് ഇഷ്ടാനുസൃത പ്ലാസ്റ്റിക് കുത്തിവയ്പ്പ് പൂപ്പൽ